Patrząc
... inaczej

Dix Septembre
ujawnia, waloryzuje i konkretyzuje
potencjał innowacyjny
przedsiębiorstw.

 
Dix Septembre
... w kilku słowach

Od 2010 roku Dix Septembre wspiera przedsiębiorstwa w określaniu aktywności badawczej i innowacyjnej we Francji, w obszarze francuskich terytoriów zależnych i bardziej ogólnie, na terenie Unii Europejskiej. Od startupu aż po duża grupę, interweniujemy na wszystkich etapach cyklu życia przedsiębiorstwa.


Kierowany przez Emmanuel'a Cognet i Julien'a Bouteiller, Dix Septembre osiągnął w 2018 roku obrót w wysokości 2,8 mln €.


Konsultanci Dix Septembre posiadający wyższe wyksztalcenie inżynierskie lub stopień naukowy doktora, dysponują umiejętnościami pozwalającymi na interwencję we wszystkich sektorach działalności: branży rolno-spożywczej, aeronautyce, budownictwie, mechanice, elektronice, IT, finansach, doradztwie, szkoleniach ...


To na prośbę swoich francuskich klientów posiadających oddziały na terenie Polski, Dix Septembre udostępnia im możliwość skorzystania z szerokich zasobów wiedzy fachowej w dziedzinie identyfikacji jak również określania zakresu i wartości projektów badawczo-rozwojowych. W celu zapewnienia polskim przedsiebiorstwom właściwej jakości wsparcia, Dix Septembre włączył w szereg swoich konsultantów polską inżynier, Annę Plichta-Huteau.


Dix Septembre, starając się pozostać gabinetem o rozsądnych wymiarach, zapewnia każdemu ze swoich klientów indywidualnie dobrany zespół odpowiedzialny za jego dokumentacje, złożony z: konsultanta, kontaktu handlowego oraz koordynatora.


Dix Septembre posiada francuski certyfikat OPQCM, potwierdzający profesjonalizm oraz kompetencje wykwalifikowanej firmy konsultingowej, gwarantujący pełne zaufanie, będące podstawą udanej współpracy.
 

 
Polska zachęta podatkowa
… na rzecz badań

Począwszy od 1 stycznia 2016 r., polscy przedsiębiorcy (podatnicy CIT i PIT) mogą skorzystać z ulgi podatkowej w odniesieniu do wydatków na badania i rozwój (tzw. ulga B+R). W 2016 r. wysokość ulgi podatkowej na badania i rozwój wahała się od 10% do 30% tzw. kosztów kwalifikowalnych. W 2017 r. ulga ta wzrosła od 30% do 50% tych samych kosztów.


Rok 2018 rozpoczął nowy etap wspierania badań i rozwoju przez polski rząd. Zakres kosztów kwalifikujących się do ulgi na badania i rozwój został znacznie rozszerzony, a poziom ewentualnego odliczenia podatkowego zwiększony do 100% kosztów kwalifikowanych (a nawet do 150% w przypadku podatników posiadających status Centrum badawczo-rozwojowego).


W rezultacie, przedsiębiorstwo może dodatkowo odliczyć 190 złotych na każde 1000 złotych przeznaczone na badania i rozwój, a w przypadku Centrum badawczo-rozwojowego, kwota odliczenia może wynieść nawet 285 złotych.

Ulga podatkowa na badania i rozwój stanowi doskonałą dźwignię finansowania dla wszystkich przedsiębiorstw, niezależnie od ich wielkości oraz sektora, w którym działają.


Warunek skorzystania z tej dotacji? Prowadzenie projektów badawczych kwalifikujących się do ulgi, co często przedsiębiorstwa robią ... nie zdając sobie nawet z tego sprawy.

Definicja badań branych pod uwagę przy kwalifikowaniu prac badawczych według polskich zasad, opiera się, podobnie jak we Francji, na zasadach ujętych w „Podręczniku Frascati" z 2015 roku,  wydanym przez OECD :

  • Badania podstawowe to prace eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy na temat podstaw zjawisk i obserwowalnych faktów, bez uwzględniania konkretnych zastosowań (publiczne lub uniwersyteckie laboratoria badawcze).

  • Badania stosowane to oryginalne badania podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy. Są one jednak ukierunkowane przede wszystkim na konkretny, praktyczny cel lub zamiar.

  • Prace rozwojowe to prace podejmowane w sposób metodyczny, oparte na wiedzy zdobytej w wyniku działalności badawczej i rozwojowej i doświadczeń praktycznych oraz wytwarzające dodatkową wiedzę, ukierunkowaną na wytworzenie nowych produktów lub procesów bądź na udoskonalenie istniejących produktów lub procesów.

Badania i rozwój eksperymentalny (R&D) obejmują twórcze i systematyczne prace podejmowane w celu zwiększenia zasobów wiedzy - w tym wiedzy o ludzkości, kulturze i społeczeństwie - oraz opracowania nowych zastosowań dostępnej wiedzy.

Głównym wyzwaniem dla przedsiębiorstwa, które chce prawidłowo skorzystać z udogodnienia, jest przeprowadzenie wszechstronnej analizy i określenie w wyczerpujący sposób osiągniętych nowatorskich umiejętności technicznych.


Techniczny know-how powstaje zarówno w dziale badawczo-rozwojowym, jak i w biurze projektowym, dziale opracowania metodologicznego, dziale jakości, oddziałach produkcyjnych…


Doświadczenie Dix Septembre pozwala nam odróżnić podstawowe projekty badawczo-rozwojowe, prawidłowo już identyfikowane przez przedsiębiorstwa, od pobocznych projektów badawczo-rozwojowych, bardzo często pomijanych, nie rozpoznanych.

Co można zaliczyć do tzw. "kosztów kwalifikowanych"?

 

• wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę, proporcjonalnie do ich czasu poświęconego na działalność badawczo-rozwojową,
• wynagrodzenia i opłaty socjalne osób prowadzących działalność badawczo-rozwojową na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, proporcjonalnie do czasu poświęconego na działalność badawczo-rozwojową,
• koszty zakupu materiałów i surowców bezpośrednio związanych z działalnością badawczo-rozwojową
• koszty związane z zakupem specjalistycznego wyposażenia badawczo-rozwojowego,
• koszty użytkowania (lub zakupu) sprzętu używanego wyłącznie do celów badawczo-rozwojowych (z wyłączeniem umów z podmiotami powiązanymi),
• koszty nabycia ekspertyz, wiedzy specjalistycznej, usług doradczych lub innych tego typu usług, oraz wyników badań uzyskanych przez jednostki naukowe,
• koszty uzyskania i utrzymania patentów, prawa ochrony wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego,
• amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych wykorzystywanych w działalności badawczo-rozwojowej (z wyłączeniem samochodów, budynków i odrębnych nieruchomości).

Dix Septembre umożliwia swoim polskim klientom skorzystanie z 10-letniego doświadczenia w identyfikacji i określaniu wartości projektów badawczo-rozwojowych.

 

Nasza interwencja to:
•    Identyfikacja projektów badawczych;
•   Określenie wartości możliwego odliczenia podatkowego;
• Opracowanie techniczne dokumentacji uzasadniającej i zawierającej wszelkie argumenty dotyczące starań o ulgę;
•   Badania bibliograficzne: tzw. "Etat de l'art" dotyczące projektów badawczych;
•   Ewentualne rozmowy z administracja;
•   Dostosowanie i / lub stworzenie narzędzi monitorowania;
• Towarzyszenie wybranemu personelowi w celu zabezpieczenia kwalifikowalności projektów badawczych;
•   Optymalizacja poprzez projekcję średnioterminową.

Aby uzyskać analizę Państwa możliwości do skorzystania z ulgi na badania i rozwój, proponujemy skontaktować się z nami.

Kontakty
Anna PLICHTA-HUTEAU      
Inżynier Konsultant


+33 6 38 45 16 55

anna.plichta-huteau@dixseptembre.pl

15 boulevard Marcel Paul
Batiment C
44800 Saint Herblain

FRANCE


Tel. : +33 2 51 70 35 96

 

© 2019 par Dix Septembre. Ta strona została stworzona w Wix.